اولويت هاي پژوهشي

    • بهبود سلامت بینایی عمومی
    • هدایت و تولید علم چشم پزشکی 
    • راهنمایی و برنامه ریزی تحقیقات چشم
    •  کسب مقام ممتاز در تحقیقات چشم پزشکی