سال نو مبارک

 •  

   

   

   

   

   

   

       رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

        وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید