انتخاب ویدیو جراحی پروفسور کشکولی به عنوان فیلم برتر کنگره چشم پزشکی ١٣٩٨ در مشهد

  • انتخاب ویدیو جراحی پروفسور کشکولی عضو هیات علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان فیلم برتر کنگره چشم پزشکی ١٣٩٨ در مشهد

    جراحی آندوسکوپی تومور حدقه عنوان فیلم ایشان بود. این جراحی در افرادی که تومور حدقه همراه با گسترش به پرده مغزی دارند قابل انجام است. از روشهای دیگر برای در اوردن این تومورها جراحی کرانیوتومی ( باز کردن مغز) میباشد. معهذا با این روش بطور کم تهاجمی و از طریق حدقه میتوان تومور را کامل دراورد و از عوارض احتمالی باز کردن مغز جلوگیری نمود.

     

    انتخاب ویدیو جراحی پروفسور کشکولی به عنوان فیلم برتر کنگره چشم پزشکی ١٣٩٨ در مشهد