دعوت انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم آمریکا از پروفسور کشکولی برای اداره جلسه در نشست سال 2017 این انجمن

  • نشست بهاره  2017 انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم آمریکا یک کنگره بین المللی با شرکت اعضا برجسته رشته جراحیهای Oculo-Facial Plastic Surgery از تمام دنیا میباشد. سوابق برجسته علمی پروفسور کشکولی در زمینه جراحیهای پلاستیک و ترمیمی چشم که با چاپ بیش از 100 مقاله بین المللی و ابداع چندین روش جراحی و درمانی در دنیا توام بوده است, ایشان را بعنوان یک چهره مطرح بین المللی این رشته مطرح کرده است. 
    لازم بذکر است که ایشان بعنوان سخنران مدعو در نشست 2016 انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم اروپا در آتن (یونان) نیز دعوت شده و سخنرانیهایی ارایه دادند. 
    دعوت انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم آمریکا  از پروفسور کشکولی برای اداره جلسه در نشست سال  2017 این انجمن