گزارشي از برگزاري سمينار تصوير برداري قرنيه (اصول ، تفسير و تازه ها)

 • گزارشي از برگزاري سمينار تصوير برداري قرنيه (اصول ، تفسير و تازه ها)

  سمينار تصوير برداري قرنيه در تاريخ 14 آبان ماه سال جاري توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران به دبيري دكتر حسين آقايي برگزار گرديد. در اين سمينار كه مورد استقبال متخصصين چشم از ساير استانها نيز قرار گرفت. 85 نفر شركت كننده حضور داشتند. اين سمينار به منظور آشنايي چشم پزشكان با سيستم هاي تصوير برداري مختلف قرنيه و با بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسايل اصولي و پايه و نحوه تفسير و تازه هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين سيستم ها برگزار گرديد. سخنرانان از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي تهران ، شهيد بهشتي و ايران بودند.

   

   

   

  گزارشي از برگزاري سمينار تصوير برداري قرنيه (اصول ، تفسير و تازه ها)